Adatkezelési tájékoztató

I. ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

Az adatkezelő neve: Smartway Travel Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Székhelye: 1034 Budapest, Szőlő utca 9. em. 201.

E-mail címe: bence@amerikaneked.com

NAIH engedélyszám: 116183/2017

Honlap: www.amerikaneked.com

II. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, ÉS AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK IDEJE

A kezelt adatok köre: az Ön kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím, telefonszám)

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás (ajánlatok, tervek, javaslatok küldése e-mail-en keresztül)

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

Az adatok tárolásának időtartama: az utazásszervezés jellegéből adódóan az ajánlatkéréstől számított legfeljebb 12 (tizenkettő) hónapig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig

III. SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

A személyes adatok lenti adatfeldolgozók részére történő továbbításával az Adatkezelő az Ön adatait az Európai Gazdasági Térség országain kívüli harmadik országba nem továbbítja. Az Adatkezelő a személyes adatokat a lentebb megnevezett címzetten kívül más címzett számára nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

1) Tanácsadók

Címzett kategóriája: Utazási tanácsadási szolgáltatás nyújtásával megbízott személyek

Fekete-Tóth Adrienn e.v.; adri@amerikaneked.com

Mojzes Gergő e.v.; gergo@amerikaneked.com •

Mike Géza e.v.; geza@amerikaneked.com

Rácz Ágnes e.v.: agi@amerikaneked.com

Uri Noémi e.v.: noemi@amerikaneked.com

Tóth László e.v.: laci@amerikaneked.com

Balogh Bogdán e.v.: bogdan@amerikaneked.com

Címzett részére átadott személyes adatok kategóriája: kapcsolattartási adatok (név, e-mail cím, telefonszám)

Címzett kategóriája: Adatkezelő

Címzettek által végzett tevékenység: Az adatkezelők az Adatkezelővel fennálló jogviszonyuk alapján utazásszervezéssel összefüggő tanácsadó szolgáltatást végeznek.

2) Tárhelyszolgáltató

Címzett kategóriája: Webtárhely biztosításával összefüggő IT szolgáltatás nyújtásával megbízott személy (Acws Informatikai Kft. 1145 Budapest, Újvilág utca 39/A.)

Címzett részére átadott személyes adatok kategóriája: az Adatkezelő informatikai szerverein tárolt személyes adatok; tárhelyszolgáltatás keretében hozzáférhetővé váló személyes adatok

Címzett kategóriája: Adatfeldolgozó

Címzettek által végzett tevékenység: Az adatfeldolgozó az Adatkezelővel fennálló jogviszonya alapján IT szolgáltatást végez az informatikai rendszer üzemeltetésével kapcsolatban.

IV. KÜLÖNLEGES ADATOK KEZELÉSE

Az Adatkezelő különleges adatot az ajánlatkérés során és azt követően sem kezel.

V. ÉRINTETTI JOGOK

Tájékoztatjuk, hogy Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, kérheti továbbá egyes esetekben az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen az I. pontban írt elérhetőségeken keresztül. Önt megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog. Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés során Ön jogosult a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására az I. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül (telefonszám, e-mail cím), amely ugyanakkor nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

a) A hozzáféréshez való jog

Ön bármikor felvilágosítást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és azt miként teszi, ideértve különösen: az adatkezelés céljait; a címzetteket, akikkel az adatait közölték; a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta; a megőrzési időtartamot; az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát; továbbá az automatizált döntéshozatalra és profilalkotásra vonatkozó információkat. Ennek során Ön arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ettől eltérő kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf. formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Ön hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait – így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát – az Adatkezelő jogosult az Ön erre irányuló kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

b) A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat az Ön kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adattal kapcsolatban, az Adatkezelő felhívhatja Önt, hogy a pontosított adatot megfelelő módon bizonyítsa az Adatkezelő részére. Amennyiben az Ön személyes adatait az Adatkezelő más személlyel is közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

c) A törléshez való jog

Amennyiben Ön egy vagy több személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli. Amennyiben az Ön személyes adatait az Adatkezelő más személlyel közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ön személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása alatt azt kell érteni, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez Ön hozzájárult. Az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja. Amennyiben az Ön személyes adatait az Adatkezelő más személlyel közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

e) Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Önre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy

 • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; vagy
 • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

f) Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. email útján) megkapja, valamint arra is, hogy ezen adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása esetén az Ön kérésének az Adatkezelő email csatolmány újtán, pdf formátumban tesz eleget.

g) Panasz benyújtásához, jogorvoslathoz való jog

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: „NAIH”) nyújtható be. A NAIH elérhetőségei:

 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36-1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://naih.hu/

Ön a fenti jogsérelem esetén – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz is fordulhat. Ön jogosult bírósághoz fordulni továbbá a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Tájékoztatjuk, hogy Ön akkor is jogosult bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság panaszt érdemben nem bírálja el vagy 3 (három) hónapon belül a felügyeleti hatóság nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

VI. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

Az Adatkezelő részéről automatizált döntéshozatal és profilalkotás az Önre vonatkozó adatkezelése során nem történik.

VII. HATÁRIDŐ AZ ÖN KÉRELMÉNEK MEGVÁLASZOLÁSÁRA

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban Ön bármely jogát gyakorolja és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresi, az Adatkezelő az ilyen kérelemre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.

VIII. ÖSSZEFOGLALÓ HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSÉRŐL

Smartway Travel Kft. részéről hírleveleinek küldésére a hatályos adatvédelmi szabályok alapján az érintett önkéntes, határozott hozzájárulását követően van lehetőség, amennyibenSmartway Travel Kft. a személyes adatok kezeléséről tájékoztatta az érintettet.

A fentiek alapján hírlevélre való feliratkozásra – a lehetséges technikai megoldásokat, szükséges anyagi ráfordításokat és az adminisztrációs teher mértékét figyelembe véve – a hivatalos honlapon létrehozott regisztrációs felületen keresztül javasolt lehetőséget biztosítani az alábbiak szerint.

A GDPR előírásai alapján a feliratkozás gomb kizárólag abban az esetben lehet aktív – illetve elvárás, hogy arra való kattintásra csak akkor legyen lehetőség – ha az érintett aktív magatartással, ún. tickbox kipipálásával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez. Az előzetesen „bejelölt” tickbox alkalmazása nem fogadható el és nem egyeztethető össze a vonatkozó jogszabályban foglaltakkal.

Smartway Travel Kft. a marketing célú hírlevelek küldésével összefüggő adatkezelés során kizárólag az érintett nevét és e-mail címét jogosult kezelni.

A feliratkozásra lehetőséget biztosító gomb alatt/mellett az alábbi szövegezést javasolt feltüntetni:

„Kijelentem, hogy elolvastam és megértettem Smartway Travel Kft.. adatkezelési tájékoztatóját, amelyben foglaltak alapján kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a hírlevélre való feliratkozáskor általam megadott személyes adataimat kezelje az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célból, jogalapon és megőrzési ideig. Tájékoztatást kaptam az adatkezelés minden jelentős körülményéről, így arról is, hogy hozzájárulásomat jogosult vagyok bármikor visszavonni, ebben az esetben Smartway Travel Kft. a személyes adataimat a hozzájárulásom visszavonásával törli.”

Az adatkezelési tájékoztatót, mint dokumentumot az egész kipipálandó szövegrészre, de legalább az „adatkezelési tájékoztató” szövegrészre kattintva meg kell jeleníteni. A megjelenítendő tájékoztató megegyezik az adásvételi keretszerződés 1. sz. mellékletével.

A honlapon a feliratkozás mellett, a hírlevélküldésre való feliratkozásról szóló visszaigazoló automatikus válaszüzenetben lehetőséget kell biztosítani a leiratkozásra, illetve kérem, hogy minden hírlevélbe építsünk be egy olyan hivatkozást, melyen keresztül le lehet iratkozni a hírlevélküldésről.

Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság eljárása esetén igazolnunk kell tudni valamennyi feliratkozónk esetében a hírlevelek küldésére vonatkozó hozzájárulást, kérem, ez azt igazolhatóságot valamilyen technikai megoldás útján biztosítsuk akként, hogy félreértethetetlenül bizonyítsa az e-mail címek tekintetében, hogy azokat nem Smartway Travel Kft. saját belátása szerint – hozzájárulás nélkül – rögzítette.

Értelemszerűen hozzájáruló nyilatkozatok hiányában nem küldhetünk marketing célú hírlevelet, illetve ha valaki kifejezetten kéri a hírlevélről való leiratkozást, akkor ezt haladéktalanul biztosítani kell.